Là con gái nên làm gì để có thế tự bảo vệ bản thân mình?