Các phần mềm nào dùng để làm animation phù hợp với pc yếu?

Some content or children or something.