Hoovada

Some content or children or something.

Kỹ sư phần mềm (Backend)Cộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí kỹ sư phần mềm (Backend) để tham gia phát triển web cho dự án Hoovada.com


Mảng Feed và Analytics:

Đòi hỏi có kinh nghiệm với Feed hoặc Analytics/Logging
Đòi hỏi có kinh nghiệm với 1 trong các ngôn ngữ C++, Rust, Python
Đòi hỏi có kinh nghiệm và kiến thức về microservices
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu
Tốt nếu có kinh ngiệm về backend security
Tốt nếu có kinh ngiệm về proto buffer

Mảng Search:

Có kinh nghiệm với elastic search hoặc solr
Đòi hỏi có kinh nghiệm với 1 trong các ngôn ngữ C++, Rust, Python
Đòi hỏi có kinh nghiệm và kiến thức về microservices
Đòi hỏi có kinh nghiệm thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu
Tốt nếu có kinh ngiệm về backend security
Tốt nếu có kinh ngiệm về proto buffer


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]