Hoovada

Some content or children or something.

Kỹ sư phần mềm (Security)Cộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí kỹ sư phần mềm (mảng Security) để tham gia tư vấn và phát triển web cho dự án Hoovada.com


Yêu cầu căn bản:

Có kinh nghiệm thực hiện penetration testing cho web
Tố nếu có các chứng chỉ liên quan đến security


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]