Hoovada

Some content or children or something.

Kỹ sư phần mềm (QA)Cộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí kỹ sư phần mềm (mảng QA) để tham gia testing web cho dự án Hoovada.com


Yêu cầu căn bản:

Có kinh nghiệm làm QA cho BE hoặc FE hoặc cả 2
Hiểu biết quy trình phát triển phần mềm
Tốt nếu có kiến thức căn bản về security testing


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]