Hoovada

Some content or children or something.

Kỹ sư phần mềm (Frontend)Cộng đồng hoovada.com đang tìm kiếm vị trí kỹ sư phần mềm (mảng Frontend) để tham gia phát triển web cho dự án Hoovada.com


Yêu cầu:

Có kinh nghiệm làm Frontend với react/nextjs
Đang học hoặc tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, toán, etc
Có kinh nghiệm và kiến thức về microservices
Hiểu biết quy trình phát triển phần mềm
Tốt nếu có kinh nghiệm thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu
Tốt nếu có kiến thức căn bản về web security trong Frontend


Để tham gia ứng tuyển, vui lòng gửi resume và danh sách các dự án từng tham gia về địa chỉ email [email protected]